Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks kunt u een overzicht vinden van de ouderbijdrage in de Kalender van school.
Deze bedragen worden ieder jaar in november (per activiteit) opnieuw vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de vereniging. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk bedrag dat uitsluitend gebruikt zal worden ter betaling van de activiteiten.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de totaal bedragen per groep als volgt:
groep 1-2:  € 33,00
groep 3-4:  € 52,00
groep 5-6:  € 66,00
groep 7:     € 45,00
groep 8:     € 99,00

De bedragen zijn inclusief alle activiteiten, schoolreizen en schoolkamp.

Bij voorkeur wordt de vrijwillige bijdrage per automatische incasso voldaan aan de oudervereniging. De bijdrage wordt dan in drie termijnen per kind, per schooljaar van uw rekening afgeschreven. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken ontvangt u een factuur.

De oudervereniging verantwoordt de inkomsten en uitgaven jaarlijks tijdens de jaarvergadering. Voor kinderen die later in het schooljaar op school komen wordt een vrijwillige bijdrage naar rato gevraagd.