Medezeggenschapsraad

De MZR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel. (oudergeleding en personeelsgeleding). Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR de bevoegdheid om te kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Belangrijke besluiten moeten door het bestuur worden voorgelegd aan de MR, die, afhankelijk van het onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht heeft.

Denk hierbij aan zaken als het financiële beleid (waar wordt het beschikbare geld aan uitgegeven) vaststellen van vakanties en vrije dagen, het personeelsbeleid en het betrekken van ouders bij de school. Voor zaken die vooral het personeel aangaan heeft de personeelsgeleding advies- of instemmingsrecht.
Voor zaken die vooral de ouders aangaan heeft de oudergeleding advies- of instemmingsrecht. Voor zaken die beide geledingen aangaan (bijvoorbeeld de Schoolgids)  heeft de voltallige MZR advies of instemmingsrecht.

Daarnaast heeft de MR het recht om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, bijvoorbeeld als zij van mening is dat het bestuur zaken niet oppakt.

De MZR bestaat momenteel uit de volgende personen:
Voor de ouders
Frederik van der Meulen (voorzitter)
Sjaak van Leeuwen

Voor het personeel 
Willeke Steendam
Yt Lettinga